Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

25 oktober 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach
minimumloon 2019 jan,het wettelijk minimumloon. minimumloon 2019, loon 2019, wml 2019, salaris 2019

Vergroten klik

Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2019

 

 

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2019 met 1,34% omhoog. Werknemers van 22 jaar en ouder krijgen daardoor recht op een brutominimumloon van € 1.615,80 per maand.

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het brutominimumloon volgend jaar stijgt naar € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Een vast brutominimumloon per uur is er niet. Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie.

Overzicht 2019 minimumloon & minimumjeugdloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:

€ 1.615,80 per maand;

€ 372,90 per week;

€ 74,58 per dag.

koopkracht 2019, koopkrachtcijfers,koopkrachtdaling, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, hoeveel kunnen huishoudens volgend jaar meer of minder kopen dan dit jaar

Toelichting minimumloon

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2019 van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt dit voor 2019 niet het geval.

In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2019 zoals deze is gepubliceerd in de MEV 2019. Dit is 0,5 x 2,796 = 1,398. Dit bedrag wordt aangepast aan het zogenaamde na-ijleffect uit het voorafgaande jaar (artikel 14, eerste lid, onder b). Dat is het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor 2018, blijkens bekendmaking in het Centraal Economisch Plan uit april 2018, was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor 2018 blijkens bekendmaking in de Macro Economische Verkenning uit september 2018, nader is geraamd. Dit verschil bedraagt -0,058. Het onafgeronde aanpassingspercentage komt daarmee op 1,340. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend ten tijde van de aanpassing per 1 juli 2018.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,34. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

 

minimumloon 2019, minimumjeugdloon 2019, het wettelijk minimumloon. minimumloon 2019, loon 2019, wml 2019, salaris 2019Bruto wettelijk minimumloon – minimumjeugdloon

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
22 jaar en ouder100%€ 1.615,80€ 372,90€ 74,58
21 jaar85%€ 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20 jaar70%€ 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19 jaar55%€ 888,70€ 205,10€ 41,02
18 jaar47,50%€ 767,50€ 177,15€ 35,43
17 jaar39,50%€ 638,25€ 147,30€ 29,46
16 jaar34,50%€ 557,45€ 128,65€ 25,73
15 jaar30%€ 484,75€ 111,85€ 22,37

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

minimumloon met bbl  2019 jan,het wettelijk minimumloon met bbl . minimumloon met bbl  2019, loon met bbl  2019, wml met bbl  2019, salaris met bbl  2019Minimumjeugdlonen met bbl

LeeftijdStaffeling BBLPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%€ 993,70€ 229,35€ 45,87
19 jaar52,50%€ 848,30€ 195,75€ 39,15
18 jaar45,50%€ 735,20€ 169,65€ 33,93

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren in de toelichting gepubliceerd. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 januari 2019 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon zoals vastgesteld in artikel 1 van deze regeling. Hierbij dient te worden vermeld dat alleen de vastgestelde bedragen in artikel 1 van deze regeling het wettelijk minimumloon betreffen en rechtens geldig zijn.

Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

minimumloon per uur 2019 jan,het wettelijk minimumloon. minimumloon per uur 2019, loon per uur 2019, wml per uur 2019, salaris per uur 2019Bruto minimumloon per uur

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
22 jaar en ouder€ 10,36€ 9,82€ 9,33
21 jaar€ 8,81€ 8,35€ 7,93
20 jaar€ 7,26€ 6,87€ 6,53
19 jaar€ 5,70€ 5,40€ 5,13
18 jaar€ 4,93€ 4,67€ 4,43
17 jaar€ 4,10€ 3,88€ 3,69
16 jaar€ 3,58€ 3,39€ 3,22
15 jaar€ 3,11€ 2,95€ 2,80

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

minimumloon bbl per uur 2019 jan,het wettelijk minimumloon met bbl. minimumloon bbl per uur 2019, loon per uur bbl 2019, wml per uur bbl 2019, salaris per uur bbl 2019Bruto minimumloon per uur met bbl

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar€ 6,38€ 6,04€ 5,74
19 jaar€ 5,44€ 5,16€ 4,90
18 jaar€ 4,72€ 4,47€ 4,25

Rekenhulp: minimumloon berekenen

Bereken uw minimumloon of minimumjeugdloon per maand, week, dag en uur. Voor een fulltime of parttime baan. Zodat u een idee heeft van wat u hoort te verdienen. Klik hier

geldzaken, financien, geldzaken, vergoedingen, arbeidsmarkt, loon, salaris, loonverwerking, salarisverwerking, loonadministratie,