Toepassing anoniementarief

Toepassing anoniementarief

30 december 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Een anonieme werknemer

Voor een anonieme werknemer moet u het anoniementarief toepassen. In deze handreiking leest u wanneer sprake is van een anonieme werknemer en hoe u dit moet verwerken in de aangifte loonheffingen.

Als sprake is van een anonieme werknemer past u het anoniementarief toe. Dit houdt het volgende in:

 • Het tarief voor de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen is 52%.
 • U houdt geen rekening met de loonheffingskorting.
 • Voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen houdt u geen rekening met het maximumpremieloon.
 • Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw houdt u geen rekening met het maximumbijdrageloon.

Wanneer anoniementarief

Het anoniementarief past u toe in de volgende situaties:

 • De werknemer heeft u zijn naam, adres, woonplaats of burgerservicenummer (BSN) niet verstrekt vóór de 1e werkdag. Of op de 1e werkdag, als u op deze dag uw werknemer aanneemt.
 • U stelt de identiteit van de werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet niet vast.
 • U bewaart de gegevens niet of niet op de juiste manier bij uw loonadministratie. Dit is alleen van toepassing bij een werknemer die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking geniet.
 • U weet dat u onjuiste gegevens van de werknemer hebt gekregen of u had dat kunnen weten.
 • De werknemer heeft geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

Betaalt u loon uit vroegere dienstbetrekking, dan past u het anoniementarief toe als:

 • De werknemer zijn naam, adres, woonplaats of BSN niet heeft verstrekt, voordat u de eerste betaling aan deze werknemer doet.
 • U weet dat u onjuiste gegevens van uw werknemer hebt gekregen of u had dat kunnen weten.

Postadres

Als het woonadres niet bekend is, mag u een postadres gebruiken. Het anoniementarief blijft wel van toepassing.

Personeelsnummer

Als u geen BSN hebt mag u geen fictief BSN gebruiken. U gebruikt dan een personeelsnummer. Dit nummer vermeldt u in de rubriek Personeelsnummer. U blijft wel het anoniementarief toepassen.

Het personeelsnummer mag u niet als BSN gebruiken.

Tabelcode

Voor anonieme werknemers geldt Code loonbelastingtabel 940.

Eindheffing

Voor de eindheffing gebruikt u een aparte tabel. Deze vindt u onderaan in tabel 5, 6a en 6b in het Handboek Loonheffingen.

Niet corrigeren

Als geen sprake meer is van een anonieme werknemer, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet corrigeren.

Loonbelasting/premies volksverzekeringen

De anonieme werknemer kan via de aangifte inkomstenbelasting de te veel ingehouden loonheffing verrekenen of terugkrijgen.

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw

Vanaf het moment dat geen sprake meer is van een anonieme werknemer, houdt u weer rekening met het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Als dit nog binnen het kalenderjaar is, worden de maxima voor de werknemersverzekeringen en Zvw toegepast op het totale loon van het kalenderjaar. Omdat u weer rekening houdt met deze maxima kan het zijn dat het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen lager of negatief is. Dit komt doordat u de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen toepast.

BSN bekend

Als het BSN bekend is, dan vermeldt u eenmalig in het eerstvolgende tijdvak zowel het BSN als het personeelsnummer in de aangifte. U mag dit niet corrigeren over eerdere tijdvakken. Er geldt een uitzondering voor de situatie als de BSN van een werknemer bekend wordt als hij niet meer in dienst is. In dat geval kunt u de gegevens alleen nog aanvullen via een tijdvakcorrectie.

Correctie foutief BSN

Hebt u eerder een foutief BSN gebruikt en wilt u dit corrigeren? Dit kan uitsluitend door de aangifteregel met het foutieve BSN in te trekken en vervolgens een nieuwe aangifteregel met het juiste BSN in te sturen.

Wel corrigeren

Als u door een fout in de administratie ten onrechte het anoniementarief hebt toegepast, mag u dit wel corrigeren. Bijvoorbeeld als de werknemer zijn BSN wel op tijd heeft aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt.

Meer informatie

Paragraaf 2.6 Handboek Loonheffingen Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen Toelichting loonberekening VCR

Wetsartikelen

Artikel 26b Wet loonbelasting Artikel 19 Wet financiering sociale verzekeringen Artikel 42 lid 6 Zorgverzekeringswet Artikel 43 lid 4 Zorgverzekeringswet

Gerelateerde artikelen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,