Eigen risico-dragers géén bestuursorgaan

Eigen risico-dragers géén bestuursorgaan

5 september 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Verzamelwet SZW 2020 aangepast, eigen risico-dragers worden toch geen bestuursorgaan

 

Minister Koolmees heeft naar aanleiding van de adviezen van het UWV, de Raad van State, SVB en de Commissie Bescherming Persoonsgegevens een aantal aanpassingen gedaan in het Wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2020. Met de invoering van deze wet zullen een aantal zaken op gebied van arbeidswetgeving en de socialezekerheidswetgeving veranderen. Het wetsvoorstel omvat voornamelijk technische wijzigingen, verduidelijkingen en zogeheten klein beleid. Maar veel belangrijker is dat de bepaling die eigen risicodragers tot bestuursorgaan maakte eruit is.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Eigen risicodragers ZW

Sinds 2003 hebben werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het betalen van ziekengeld aan werknemers voor wie geen verplichting tot doorbetaling van het loon bij ziekte bestaat. Zij heten dan eigenrisicodragers voor de Ziektewet en zorgen zelf voor de betaling van ziekengeld en de begeleiding van bijvoorbeeld het re-integratieproces van zieke werknemers die bij hen in dienst waren. Als een besluit op grond van de Ziektewet moet worden genomen, is de eigenrisicodrager nu de voorbereider van het besluit. Zo bereiden zij besluiten voor over het toekennen of weigeren van ziekengeld, het herzien van de uitkering of het toepassen van een maatregel. Het UWV beslist vervolgens.

 

De voorgestelde wijziging hadden de eigenrisicodragers voortaan in het kader van hun re-integratietaak besluiten mogen nemen inzake het re-integratieproces, zonder tussenkomst van het UWV. Zo konden zij bijvoorbeeld een plan van aanpak vaststellen. Besluiten die niet over re-integratie gaan, zoals het toekennen of weigeren van ziekengeld, werden alleen voorbereid. Het UWV zou op dat gebied de besluiten blijven nemen. Met deze aanpassing moest de rol van eigenrisicodragers duidelijker worden en konden zij beter hun re-integratietaken uitvoeren.

 

Werkgever wordt bestuursorgaan

Maar als dit onderdeel van het wetsvoorstel zou zijn doorgevoerd, kan de eigenrisicodrager de rechtspositie van zieke ex-werknemers eenzijdig bepalen. De eigenrisicodrager wordt dus bekleed met openbaar gezag en is dan dus een bestuursorgaan. Dat heeft flinke gevolgen voor werkgevers. De vraag is nog maar of zij daar wel op voorbereid zijn. Zij moeten namelijk het besluitvormingsproces vormgeven en hierin een zelfstandige rol te vervullen volgens de voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast moet over de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid verantwoording kunnen worden afgelegd. Dat betekent dat de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing wordt op de eigenrisicodrager, voor zover hij de publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefent. Maar hoe zit het dan met de positie van de eigenrisicodrager tot de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen? Wordt met dit voorstel de bevoegdheidsverdeling dan niet juist minder transparant? Want als de eigenrisicodrager over het recht op ziekengeld besluiten (waaronder het opleggen van een maatregel) voorbereidt, neemt het UWV een besluit. Maar bij het opleggen van een bestuurlijke boete bereidt de eigenrisicodrager geen besluiten voor. Besluiten rond het re-integratieproces neemt de eigenrisicodrager dan weer wel geheel zelfstandig.

Ook in bezwaar en beroep is er sprake van een tweedeling: het UWV neemt de beslissingen op bezwaar en voert beroepsprocedures uit inzake de uitkering. De eigenrisicodrager doet dat inzake het re-integratieproces. Voor werknemers ook geen fijne situatie.

Daarom is het voorstel nu aangepast. De bepaling die betrekking heeft op het eigenrisicodragerschap in de Ziektewet is uit het voorstel geschrapt. De minister en het UWV zullen dit verduidelijken en verder uitwerken en zullen daarbij de opmerkingen rond de taken- en bevoegdheidsverdeling tussen UWV en de eigenrisicodrager meenemen.

 

Bron: UWV

 

Gerelateerd:

Transitievergoeding mag soms in de vrije ruimte

WGA en ZW premieberekeningen per 1 januari 2020 wijzigen

Handboek Loonheffingen juli 2019 pdf

De voorlopige berekening LKV, LIV en jeugd LIV is verstuurd door UWV

Eigenrisicodragerschap!

 

loon, salaris, inkomen,verdienste, werk na inkomen, lonen, salarissen, verloning, loonadministratie,salarisadministratie, loonverwerking, salarisverwerking, salarisverwerker, loonverwerker,