Bijlage Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

Bijlage Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

24 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst heeft een bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd. In deze bijlage vindt u informatie over Brexit en over het wetsvoorstel voor intrekking van de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Brexit heeft gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidspositie van werknemers, die in de EU-lidstaten en het VK werken. In de bijlage legt de Belastingdienst uit wat de wijzigingen zijn.

In de bijlage leest u meer informatie over:

 • het terugtrekkingsakkoord
 • praktijkvoorbeelden van situaties die onder het terugtrekkingsakkoord vallen
 • Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (HSO)
 • praktijkvoorbeelden van situaties die onder de HSO vallen

 

Wetsvoorstel intrekking BIK

De Belastingdienst geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor de intrekking van de BIK, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Het gereserveerde budget wordt ingezet voor een verlaging van de werkgeverspremies Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

 

U vindt de bijlage op belastingdienst.nl.

Pdf aanvulling nieuwsbrief loonheffingen

 

 

U kunt de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021‘ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Bijlage bij de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’

In de bijlage vindt u informatie over Brexit en over het wetsvoorstel voor intrekking van de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

In de 3e uitgave hebben we 5 onderwerpen toegevoegd:

 • Onderwerp 5: Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof
 • Onderwerp 15: Wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland
 • Onderwerp 16: Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel
 • Onderwerp 17: Sectoraansluiting – 3 aandachtspunten
 • Onderwerp 18: Coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen

Door het toevoegen van onderwerp 5 is de nummering vanaf dat punt gewijzigd.

Enkele onderwerpen zijn aangepast:

 • Onderwerp 4 (Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing): de voorwaarden voor gebruikmaking van de drempelvrijstelling zijn aangepast en uitgebreid. Daarnaast is het maandbedrag voor berekenen van de RVU-drempelvrijstelling en een nieuwe code soort inkomstenverhouding toegevoegd.
 • Onderwerp 7 (Overgangsrecht levensloopregeling, voorheen onderwerp 6): de beschrijving van de verloning van het levenslooptegoed is uitgebreid en verduidelijkt. Ook hebben we de gevolgen voor de (ex-)werknemer beschreven.
 • Onderwerp 13 (Brexit, voorheen onderwerp 12): we hebben de informatie over de Brexit geüpdatet.
 • Onderwerp 14 (Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), voorheen onderwerp 13): we hebben toegevoegd hoe u in aanmerking kunt komen voor de BIK en ook vindt u meer informatie over de bedragen en percentages van de afdrachtvermindering.
 • Onderwerp 19 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, voorheen onderwerp 14):
  • In tabel 7 (Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk) zijn het percentage van de afdrachtvermindering over de 1e schijf en het verhoogde percentage starters over de 1e schijf gewijzigd.
  • In tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) is ‘basispremie WAO/WIA’ veranderd in ‘basispremie Aof’.

Aanvullingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben we 5 onderwerpen toegevoegd:

 • Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie
 • Premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30%-herzieningssituatie
 • Brexit
 • Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

Pdf ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’

 

 

Gerelateerd

 

loonaangifte, loonheffingen 2021, heffingloon 2021, belastingen, belastingdienst, overheid,