Wat voor gegevens verstreken aan verzuimverzekeraar?

Wat voor gegevens verstreken aan verzuimverzekeraar?

15 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in een wijziging van het Besluit SUWI.

 

Uw organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Denk aan het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en verzekeringen voor de bovenwettelijke aanvullingen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor het afsluiten van zo’n verzekering heeft de verzekeraar bepaalde (gezondheids)gegevens van werknemers nodig. Deze gegevens mag de werkgever echter niet zomaar verstrekken. Hij moet hierbij rekening houden met de privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Verzekeraar heeft gegevens nodig voor offerte

In het Besluit SUWI staat sinds kort welke gegevens uw organisatie onder de AVG mag aanleveren aan een verzekeraar. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die uw organisatie mag verstrekken vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst (zodat de verzekeraar een offerte kan uitbrengen) en de gegevens die uw organisatie mag verstrekken op het moment dat er daadwerkelijk een contract wordt gesloten. Het aanleveren van gegevens vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst is voor de verzekeraar van belang omdat hij zo een goede risico-inschatting kan maken en daar de premie op afstemt. De werkgever mag in deze fase onder meer de volgende gegevens verstrekken van werknemers:

  • geboortedatum,
  • geslacht,
  • gegevens over het dienstverband (begin- en einddatum van contract, contractsoort),
  • salaris,
  • verzuimstatistieken (denk aan de duur, frequentie en het aantal werknemers dat ziek is) en (geanonimiseerde) arbeidsongeschiktheidspercentages van werknemers.

 

avg privacy wetgeving, personeelsdossier avg, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) ,

Welke gegevens verstrekken bij aangaan contract?

Als de werkgever daadwerkelijk een contract met de verzekeraar aangaat, mag hij meer gegevens over zijn werknemers aanleveren. Hij mag dan bijvoorbeeld ook het volgende verstrekken:

  • NAW-gegevens,
  • verpleegadres,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • burgerservicenummer (BSN).

 

Is een werknemer ziek en dient de werkgever een claim in bij de verzekeraar, dan mag hij naast deze persoonsgegevens ook bepaalde gezondheidsgegevens afgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het arbeidsongeschiktheidspercentage en de loonwaarde van deze werknemer, het plan van aanpak en gegevens over de prognose en het verloop van de re-integratie. Het gaat hier nadrukkelijk niet om gegevens die inzicht geven in de medische situatie van de werknemer (dus geen diagnose).

 

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,