Een goede RI&E kan niet zonder risico-beperkende maatregelen

Een goede RI&E kan niet zonder risico-beperkende maatregelen

12 juni 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Hij bevat niet alleen de inventarisatie en evaluatie van de risico’s. Er hoort ook een plan van aanpak bij met maatregelen om de risico’s weg te nemen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Een goede RI&E bestaat uit een aantal verplichte onderdelen

De Arbowet vereist in dat een RI&E in ieder geval bevat:

  • de risico’s (inventarisatie en evaluatie);
  • de te nemen maatregelen (plan van aanpak);
  • de termijn waarbinnen de maatregel wordt genomen.

Het inventariseren van risico’s is het proces van beoordelen van de kans op gevaarlijke situaties op de werkplek of bij uitvoering van de werkzaamheden. Bij de evaluatie is het zaak aan te geven in hoeverre de risico’s voldoende zijn beperkt. Blijven er risico’s bestaan, dan moeten er maatregelen komen om deze weg te nemen of te beperken.

 

RI&E,Risico-inventarisatie en -evaluatie,branche-RI&E’s,

Maatregelen en deadlines in plan van aanpak

In het plan van aanpak staan de maatregelen beschreven die de werkgever moet nemen om de risico’s op te heffen of te verkleinen met bijbehorende deadlines. De werkgever moet aangeven binnen welke termijn hij verwacht dat de maatregelen zijn genomen. Lukt het niet om een maatregel binnen de gestelde termijn te nemen, pas de deadline dan aan. Inspectie SZW controleert niet alleen of een organisatie een actuele RI&E heeft, maar ook of er een plan van aanpak is en of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd.

 

Voorbeelden van risico’s die horen in de RI&E

Natuurlijk staan in de RI&E alleen de risico’s die in de eigen organisatie in meer of mindere mate aanwezig zijn. Zo is in een kantooromgeving waarschijnlijk geen behoefte aan een hoofdstuk over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), maar mag dat in een bouwbedrijf natuurlijk niet ontbreken.

Andere voorbeelden van risico’s die in een RI&E kunnen voorkomen, zijn onder andere:

  • bijzondere groepen werknemers (zwangeren, jongeren);
  • fysieke belasting;
  • gevaarlijke stoffen;
  • werk- en rusttijden;
  • werkdruk.

 

 

Zie ook:

 

wet en regelgeving, arbeidsmarkt , personeel, werknemers en werkgevers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt,