30%-regeling stappenplan

30%-regeling stappenplan

24 mei 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In deze handreiking vindt u een stappenplan voor het aanvragen van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Als u het verzoek indient volgens het stappenplan, ontvangt u zo snel mogelijk een beslissing op uw verzoek.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat de meerderheid van de ingediende verzoeken niet compleet is. Vaak is het aanvraagformulier niet volledig ingevuld en zijn niet alle bijlagen verzonden. Dit leidt tot een verstoring van het werkproces van de Belastingdienst en zorgt voor langere doorlooptijden.

Om u te helpen bij het juist invullen van het verzoek voor toepassing van de 30%-regeling, heeft de Belastingdienst een 30% regeling stappenplan gemaakt.

Stappenplan indienen verzoek 30%-bewijsregel voor ingekomen werknemers

1. Download het formulier “Verzoek [jaar] Loonheffingen 30%-regeling” op www.belastingdienst.nl;

2. Vul het formulier volledig in;

3. Het formulier dient door zowel de werkgever als de werknemer te worden ondertekend. Let op: indien een gemachtigde het formulier namens beide partijen invult en indient, is ondertekening door deze gemachtigde (namens beide partijen) voldoende;

4. Voeg een kopie van de door werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst bij het formulier;

a. Heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekend nadat hij/zij in Nederland is aangekomen? Stuur – in aanvulling op de arbeidsovereenkomst – bewijs mee waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst (eerder) tot stand is gekomen voor de datum van aankomst in Nederland.

b. Heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst ondertekend buiten de 3-maandstermijn als bedoeld in vraag 1a van het formulier? Stuur – in aanvulling op de arbeidsovereenkomst – bewijs mee waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst (eerder) tot stand is gekomen binnen 3 maanden na de laatste werkdag bij de vorige werkgever.

5. Voeg documentatie bij het formulier waaruit blijkt dat de werknemer op het moment van het tot stand komen van zijn/haar arbeidsovereenkomst buiten Nederland woonachtig was;

a. Heeft de werknemer in Nederland verbleven voor promotieonderzoek en is hij/zij binnen een jaar na zijn/haar promotie een dienstbetrekking aangegaan waarvoor u dit formulier invult? Stuur bewijs mee waaruit blijkt dat de werknemer op het moment van het tot stand komen van het promotiecontract buiten Nederland woonachtig was.

6. Voeg documentatie bij het formulier waaruit blijkt dat de werknemer in de 24 maanden voor zijn/haar 1e werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond (zie vraag 1c van het aanvraagformulier). Deze documentatie moet betrekking hebben op de gehele periode en niet op slechts enkele maanden daarvan. Hierbij kunt u denken aan:

  • in- en uitschrijvingsbewijzen uit het bevolkingsregister;
  •  bankafschriften met geldopnames respectievelijk pinbetalingen (één afschrift per maand) in combinatie met het CV van de werknemer;
  • het huurcontract in combinatie met de betalingsbewijzen inzake de huur van de woning;
  • de energierekening;
  • het overzicht van het gebruikersdeel van de gemeentelijke belastingen.

7. Heeft de werknemer in Nederland op een afstand van minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens voor promotieonderzoek verbleven en is hij/zij binnen een jaar na zijn/haar promotie een dienstbetrekking aangegaan waarvoor u dit formulier invult? Stuur bewijs mee waaruit blijkt dat de werknemer in de 24 maanden voor zijn/haar promotieonderzoek, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig was (zie nummer 6 van het stappenplan voor voorbeelden);

8. Heeft de werknemer eerder in Nederland gewerkt met toepassing van de 30%-bewijsregel en begon deze werkperiode in de 8 jaar voor de 1e werkdag waarvoor u dit verzoek doet? Stuur bewijs mee waaruit blijkt dat de werknemer in de 24 maanden voor deze eerste werkperiode meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig was.

9. Voeg een kopie van de door werkgever en werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst bij het formulier (zie nummer 4 van het stappenplan);

a. Is de werknemer jonger dan 30 jaar en heeft hij/zij een Nederlandse mastertitel behaald in het wetenschappelijk onderwijs of een hieraan gelijkwaardige buitenlandse titel? Stuur – in aanvulling op de arbeidsovereenkomst – een kopie van het masterdiploma mee.

b. Werkt de werknemer als wetenschappelijk onderzoeker bij een onderzoeksinstelling die is aangewezen op grond van artikel 1.11, onderdeel a of b van het Vreemdelingenbesluit 2000? Stuur – in aanvulling op arbeidsovereenkomst – een verklaring mee van de IND waaruit blijkt dat de onderzoeksinstelling is aangewezen als onderzoeksinstelling in de zin van artikel 1.11, onderdeel a of b van het Vreemdelingenbesluit 2000.

             i. Kwalificeert uw instelling als een onderzoeksinstelling in de zin van artikel 1.11, onderdeel a, Vreemdelingenbesluit 2000?

            Stuur – in aanvulling op de verklaring van de IND – de geaccordeerde conversietabel mee.

c. Werkt de werknemer als arts in opleiding tot specialist aan een opleidingsinstituut aangewezen door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)?

Stuur – in aanvulling op de arbeidsovereenkomst – een verklaring van het opleidingsinstituut mee waaruit blijkt dat de werknemer bij dit instituut werkt als arts in opleiding tot specialist.

wet en regelgeving, arbeidsmarkt , personeel, werknemers en werkgevers wet en regelgeving, personeelszaken,werknemers en de arbeidsmarkt, personeelszaken, personeelsdiensten,