Sectorpremies en gemiddeld premiepercentage 2019

Sectorpremies en gemiddeld premiepercentage 2019

1 november 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

UWV heeft de sectorpremies voor 2019 per sector en per premiegroep en daarnaast het gemiddeld premiepercentage voor 2019 vastgesteld. De minister van Sociale Zaken heeft deze premiepercentages goedgekeurd in een Besluit dat is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 oktober 2018.

De financiering van de Werkloosheidswet vindt deels plaats via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).

Sectorpremie en premiegroep

De sectoren in Bijlage 1 kennen één uniforme sectorpremie.

De sectoren in Bijlage 2 kennen een differentiatie naar premiegroep. Het betreft de sectoren:

  1. Uitzendbedrijven
  2. Agrarisch bedrijf
  3. Bouwbedrijf
  4. Horeca algemeen
  5. Culturele instellingen
  6. Schildersbedrijf.

Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep van belang en niet de sectorpremie.

Soort contract

Binnen deze sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de sector Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.

Wijziging per 2020

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de hoge en lage sectorpremie mogelijk voor alle sectoren wordt ingevoerd.

Dit is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans. De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Gemiddeld premiepercentage

Het gemiddeld premiepercentage is voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,77%.

Het gemiddelde premiepercentage wordt geheven over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, over een toeslag op grond van de Toeslagenwet en Wsw-loon.

Bijlage 1. Sectorpremies 2019

Premies x 1%
SectorSectorpremie
2Tabakverwerkende industrie1,23
4Baggerbedrijf0,79
5Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie0,00
6Timmerindustrie0,00
7Meubel- en orgelbouwindustrie0,24
8Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie0,54
9Grafische industrie0,51
10Metaalindustrie0,11
11Elektrotechnische industrie0,38
12Metaal-en technische bedrijfstakken0,29
13Bakkerijen0,59
14Suikerverwerkende industrie0,97
15Slagersbedrijven0,85
16Slagers overig0,79
17Detailhandel en ambachten1,43
18Reiniging0,74
19Grootwinkelbedrijf0,59
20Havenbedrijven0,59
21Havenclassificeerders0,42
22Binnenscheepvaart0,76
23Visserij0,00
24Koopvaardij0,05
25Vervoer KLM0,00
26Vervoer NS0,48
27Vervoer posterijen1,37
28Taxivervoer0,35
29Openbaar Vervoer0,50
30Besloten busvervoer0,00
31Overig personenvervoer te land en in de lucht0,14
32Overig goederenvervoer te land en in de lucht0,23
34Horeca catering0,91
35Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen0,47
38Banken2,19
39Verzekeringswezen1,93
40Uitgeverij2,19
41Groothandel I0,69
42Groothandel II1,16
43Zakelijke Dienstverlening I0,40
44Zakelijke Dienstverlening II0,97
45Zakelijke Dienstverlening III1,09
46Zuivelindustrie0,16
47Textielindustrie0,00
48Steen-, cement-, glas- en keramische industrie0,51
49Chemische industrie0,56
50Voedingsindustrie0,92
51Algemene industrie1,46
53Bewakingsondernemingen0,76
55Overige takken van bedrijf en beroep0,71
57Stukadoorsbedrijf0,20
58Dakdekkersbedrijf0,00
59Mortelbedrijf0,41
60Steenhouwersbedrijf0,00
61-66Overheid0,04
67Werk en (re)Integratie1,25
68Railbouw0,64
69Telecommunicatie1,54

Bijlage 2. Sectorpremies per premiegroep 2019

Premies x 1%
PremiegroepPremiepercentage
1 Agrarisch bedrijf 
Kort2,58
Lang0,58
  
3 Bouwbedrijf 
Kort0,00
Lang0,00
  
33 Horeca algemeen 
Kort0,03
Lang0,03
  
52 Uitzendbedrijven 
Detachering1,90
Intermediaire diensten1,90
Uitzendbedrijven I B en II B2,33
Uitzendbedrijven I A2,56
Uitzendbedrijven II A2,69
  
54 Culturele instellingen 
Kort3,95
Lang0,87
  
56 Schildersbedrijf 
Kort3,17
Lang0,71

UWV om compensatie, UWV krijgt veel vragen over compensatie,