Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

17 juni 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Op de internetsite van UWV is een nieuwe versie van de ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Deze Werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u antwoord op de volgende vragen:

    • Wat verwacht UWV van de werkgever bij re-integratie van een werknemer?
    • Hoe toetst UWV of re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
    • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

uitbesteden salarisadministratie, uitbesteden loonadministratie, uitbesteden loonverwerking, uitbesteden salarisverwerking, uitbesteden salarisverwerkers, loon personeelszaken, salaris personeel, salariszaken, loonzaken, hr zaken,

Werkwijzer Poortwachter

UWV, 1 mei 2020

Bij de Werkwijzer Poortwachter van 24 maart 2017

De Werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV SMZ van 7 maart 2011. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede spoor en nadere uitleg over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Ook is de inhoud van de circulaire 09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctiecommissie’ van 2 maart 2009 in deze werkwijzer verwerkt, waarmee deze circulaire als apart document is komen te vervallen. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie. Door plaatsing op uwv.nl voorziet deze ook in de destijds gestelde doelen om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid

Bij de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1 december 2018

Sinds het verschijnen van de Werkwijzer Poortwachter op 24 maart 2017 is een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Die terugkoppeling leidde tot aanvulling op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. De delen van de tekst die zijn aangevuld of verduidelijkt, zijn links in de kantlijn met een blauwe streep gemarkeerd. Daarnaast zijn er in de hele tekst kleine redactionele aanpassingen gedaan, zodat het document beter aansluit bij de tekstrichtlijnen van UWV. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer

Bij de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1 mei 2020

In deze versie zijn de na 1 december 2018 ontvangen vragen en opmerkingen verwerkt. Wij danken in het bijzonder dhr. mr. J.H. Kwantes, werkzaam bij TNO en adviseur van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA), voor zijn bijdrage met betrekking tot de in hoofdstuk 2 vermelde Arbo-regelgeving. Wederom zijn de in de eerdere tekst aangebrachte wijzigingen met een blauwe streep links in de kantlijn aangegeven. De belangrijkste (tekst-)aanpassing bestaat eruit dat de werkgever en de door hem ingeschakelde deskundigen enige tijd respijt wordt gegund om een weloverwogen reactie te kunnen geven op een verzoek in verband met de vaststelling van een deugdelijke grond.

 

U vindt de nieuwe Werkwijzer Poortwachter op uwv.nl.

 

PDF download  Nieuwe Werkwijzer Poortwachter 1 mei 2020

plan van aanpak, verzuim, ziekteverzuim, verzuim oplossingen, ziekteverzuim aanpak, de Wet verbetering poortwachter, poortwachter en verzuim,