Handreiking aanmelden als werkgever update

Handreiking aanmelden als werkgever update

20 april 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In de update ‘Handreiking aanmelden als werkgever’ leest u hoe u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als werkgever en welke gegevens u ontvangt.

Er is informatie toegevoegd over de volgende onderwerpen:

 • aanmelding buitenlandse werkgever
 • eigenrisicodrager worden voor WGA en/of ZW
 • meewerkende kinderen
 • artiesten of beroepssporters
 • personeel aan huis

Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

 

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer.

Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

 • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
 • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

 

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

 • de sectorindeling
 • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

 

Eigenrisicodrager WGA en/of ZW

Als u een startende werkgever bent, kunt u eigenrisicodrager (ERD) worden voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW). Dit kan vanaf het moment waarop u werkgever bent geworden.

WGA
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD WGA en de garantieverklaring mee.

ZW
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD ZW en de afspraken over de verzuimbegeleiding mee.

Ontvangst formulieren door Belastingdienst
Het aanvraagformulier voor ERD WGA en de garantieverklaring en/of het aanvraagformulier voor ERD ZW en de afspraken over verzuimbegeleiding moeten op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit is uiterlijk op het moment waarop u een werknemer in dienst neemt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen. U hoeft nog geen loonheffingennummer te hebben om deze aanvraag te kunnen doen.

 

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier geldt ook voor buitenlandse werkgevers.

 

Overname onderneming

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan meldt u zich aan als werkgever met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Een buitenlandse werkgever gebruikt het formulier ‘Aanmelding Onderneming buitenland’. Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

 

Meewerkende kinderen

Gaat een kind meewerken in de onderneming van zijn ouder(s)? En wilt u de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen toepassen? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

Als u deze regeling mag toepassen, krijgt u voor deze dienstbetrekking een apart loonheffingennummer.

 

Artiesten of beroepssporters

Moet u aangifte doen voor artiesten, beroepssporters of groepen, dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters’.

Daarbij zijn 3 situaties mogelijk:

 • U hebt nog geen loonheffingennummer.
 • U hebt wel al een loonheffingennummer, maar u wilt voor artiesten of beroepssporters een afzonderlijk loonheffingennummer krijgen.
 • U hebt al een afzonderlijk loonheffingennummer voor artiesten en beroepssporters en moet aangifte doen voor een nieuw optreden.

 

Personeel aan huis

Bent u een particulier en moet u aangifte doen voor personeel aan huis? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis’.

 

Formulieren

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Aanmelding Onderneming buitenland

Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW

Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten

Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen
Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters
Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis

 

Handboek Loonheffingen:

Paragraaf 2.1 ( aanmelding werkgever)
Paragraaf 7.7 ( eigenrisicodragerschap)

 

 

Gerelateerde handreiking

Handreiking Wet overgang van onderneming
Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie
Meewerkende kinderen in de loonaangifte

 

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,