Checklist fysieke belasting: Hoe TOP werk jij?

Checklist fysieke belasting: Hoe TOP werk jij?

30 oktober 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Waarom deze checklist?

Fysieke belasting op het werk kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) en soms zelfs tot uitval van werknemers. Om klachten te voorkomen, moet eerst bepaald worden of er sprake is van mogelijke risico’s.

Er zijn veel beoordelingsinstrumenten beschikbaar om op verschillende onderdelen van fysieke belasting zulke risicobeoordelingen uit te voeren. Maar het toepassen van die instrumenten kan veel tijd kosten en het is vaak niet nodig voor elk aspect van fysieke belasting een risicobeoordeling uit te voeren. Daarom is deze checklist ontwikkeld. Hiermee kunt u in korte tijd een indicatie krijgen van de mogelijke risico’s die in een taak aanwezig zijn voor alle aspecten van fysieke belasting. Na het invullen van de checklist krijgt u een overzicht van de resultaten per onderdeel van fysieke belasting. Op onderdelen waar geen risico’s worden gevonden, hoeft u ook geen vervolgacties te ondernemen. Als er wel een mogelijk risico wordt gesignaleerd, wordt u op dat onderdeel doorverwezen naar een vervolginstrument. Met dat instrument kunt u een gedetailleerdere risicobeoordeling doen waarmee u ook beter te weten komt hoe het risico ontstaat en hoe het te verhelpen of te verminderen is. U kunt natuurlijk ook kijken of er in de Arbocatalogus van uw sector instrumenten staan die u als vervolginstrument kunt inzetten.

 

Wie kan de checklist gebruiken?

Mogelijke gebruikers van de checklist zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf, bijvoorbeeld preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, personeelsfunctionarissen, HRM-ers of – in kleine bedrijven – de directeur zelf. Ook arbodeskundigen van arbodiensten kunnen gebruik maken van de methode.

 

Hoe werkt de checklist?

Instructies per vraag staan in de checklist weergegeven. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Op de resultatenpagina wordt een overzicht van de beoordelingen per onderdeel gegeven en wordt u, indien nodig, doorverwezen naar (specifieke) vervolginstrumenten. De checklist is bedoeld als eerste stap (stap 0) in een risicobeoordeling. De resultaten geven een indicatie van de mogelijke risico’s. De checklist kan niet in plaats van een gedetailleerde risicobeoordeling gebruikt worden.

 

Vervangt deze checklist een RI&E?

Nee, u bent nog steeds verplicht om een RI&E uit te voeren en, als daar aanleiding voor is, een plan van aanpak te schrijven. Als er door de RI&E mogelijke knelpunten op het gebied van fysieke belasting gesignaleerd worden of als fysieke belasting alleen globaal in de RI&E opgenomen is, kunt u de checklist gebruiken om na te gaan of en op welke onderdelen van fysieke belasting een gedetailleerde risicobeoordeling nodig is. Als de RI&E al duidelijk aangeeft welke knelpunten er bestaan wat betreft fysieke belasting, dan is het niet nodig deze checklist in te vullen.

 

START BEOORDELING

 

 

Gerelateerd

Campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan

 

 

analyse, hr management, risico-inventarisatie, risico evaluatie,