Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd

Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd

11 februari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Op 5 februari 2021 is de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 5244). Via deze beleidsregel maakt de minister van SZW bekend hoe hij, over Tozo-uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (Tozo 1), gebruik maakt van zijn bevoegdheid vergoeding te verstrekken voor kosten waarvan de rechtmatigheid niet is verantwoord.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Rechtmatigheidseisen

In de wetenschap dat gemeenten Tozo 1 onder moeilijke omstandigheden hebben moeten uitvoeren en de opvatting dat ook onder moeilijke omstandigheden van gemeenten mag worden verlangd dat zij op juiste en volledige wijze uitvoering geven aan een beperkte set fundamentele basiscriteria (inclusief het naar vermogen inzetten om eventuele onjuistheden in de uitvoering te corrigeren en te reduceren), wordt voor Tozo 1 onderscheid gemaakt tussen fundamentele -, belangrijke – en formele rechtmatigheidseisen. In bijlage I bij de beleidsregel is dit onderscheid nader verduidelijkt.

In de beleidsregel is aangegeven dat de hardheidsclausule alleen van toepassing is op kosten die als fout of onzeker verantwoord zijn ten aanzien van belangrijke rechtmatigheidseisen. De hardheidsclausule wordt niet toegepast voor kosten die als fout of onzeker verantwoord zijn vanwege fundamentele rechtmatigheidseisen. Die kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor de toepassing van de hardheidsclausule spelen de formele rechtmatigheidseisen geen rol, aangezien de accountant hierover niet rapporteert in termen van als fout of onzeker aan te merken kosten.

 

Bestuursverklaring

Voor de toepassing van de hardheidsclausule hoeven gemeenten geen verzoek in te dienen bij SZW. Wel is vereist dat het college en de gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven, waarmee zij te kennen geven dat ondanks de verantwoorde fouten en onzekerheden, sprake is geweest van een zorgvuldige uitvoering van de Tozo. Indien gemeenten de uitvoering van de Tozo hebben overdragen aan een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dan is, onder voorwaarden, het samenwerkingsverband bevoegd de bestuursverklaring af te geven.

Voor de inzending van een bestuursverklaring geldt geen formele termijn, maar voor een voortvarende en soepele vaststelling van de rijksvergoeding is het gewenst dat de inzending uiterlijk 30 september 2021 plaatsvindt via de SZW-postbus: financieringtozo@minszw.nl.

Het toepasselijke model van de bestuursverklaring kan gedownload worden via de site van de vng.

 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de minister van SZW ook toepassing zal gegeven aan de hardheidsclausule indien fouten en onzekerheden worden verantwoord ten aanzien van het vaststellen van de identiteit van de Tozo-aanvrager. De hierbij geldende voorwaarden zijn vermeld in de brief aan de Tweede Kamer van 24 november 2020 (Kamerstukken II, 35 420, nr. 191). Deze toepassing van de hardheidsclausule heeft betrekking op de behandeling van aanvragen die tot en met 31 maart 2021 kunnen worden ingediend, waarmee de toepassing buiten de reikwijdte van de beleidsregel valt.

 

 

Documenten

Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 – Besluit | 05-02-2021

 

RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet