Aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven?

Aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven?

23 augustus 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Onjuiste sectorcode ingevuld?

 

Hebt u in de aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven? Dan ontvangt u de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van beschikte sector’. In deze handreiking leest u wanneer u deze melding krijgt en wat u dan moet doen.

De foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van beschikte sector’ krijgt u in de volgende 4 situaties:

    • U hebt een andere sectorcode gebruikt dan die u ontvangen hebt van de Belastingdienst.
    • U hebt nog geen beschikking met de sectorcode gekregen, maar u hebt wel een sectorcode ingevuld.
    • U hebt zich afgemeld als inhoudingsplichtige, maar u hebt nog een aangifte ingediend met werknemersgegevens (nulaangifte).
    • U hebt zich te vroeg afgemeld als inhoudingsplichtige.

Andere sector gebruikt

U moet de sectorcode opgeven die u hebt ontvangen van de Belastingdienst. Deze vindt u in de ‘Beschikking sectorindeling’ en in de jaarlijkse ‘Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)’.

Vul de juiste sector in en stuur een correctie. Vindt u dat de sectorcode die u hebt gebruikt juist is? Dan kunt u schriftelijk een nieuwe beoordeling aanvragen bij het belastingkantoor waar de werkgever onder valt.

Geen beschikking, wel sectorcode ingevuld

Hebt u een sectorcode ingevuld maar van de Belastingdienst nog geen beschikking met de sectorcode ontvangen? Vraag de sectorcode dan alsnog aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier kunt u downloaden van de internetsite van de Belastingdienst. Wijkt de sectorcode in de beschikking af van de sectorcode in uw aangifte? Corrigeer uw aangifte dan alsnog.

Nulaangifte ingediend na afmelding

Als u zich hebt afgemeld als inhoudingsplichtige dient u geen nulaangifte in, maar moet u tot het einde van de aangifteplicht nihilaangifte doen. U doet een nihilaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak geen werknemers in dienst had. U vult dan geen werknemersgegevens in. Het collectieve deel van de aangifte blijft leeg of u vult ‘0’ in.

Hebt u een nulaangifte gedaan, dan hoeft u geen correcties in te dienen. Moet u nog aangiften doen? Doe dan nihilaangiften om de foutmelding te voorkomen.

U doet een nulaangifte als de werkgever in het aangiftetijdvak wel werknemers in dienst had, maar geen loon heeft uitbetaald. U vult dan wel alle werknemersgegevens in, maar bij het loon, de loonheffingen en de verloonde uren vult u ‘0’ in.

Te vroeg afgemeld

Als een werkgever doorgeeft dat hij vanaf enige datum geen werkgever meer is voor de werknemersverzekeringen, eindigt vanaf dat moment ook zijn sectoraansluiting. Daarover krijgt hij een mededeling. Daarin staat onder meer per welke datum de sectoraansluiting is beëindigd. Doet de (ex-)werkgever na datum einde sectoraansluiting nog aangifte, dan vult hij geen sectorcode meer in. Ook niet bij een nabetaling waarover hij premies werknemersverzekeringen is verschuldigd. Dit geeft hij aan zonder een sector in te vullen.

U hoeft in dit geval geen correctie in te dienen.

Sectoraansluiting

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Elke sector bestaat uit 1 of meer bedrijfs- of beroepstakken of gedeelten daarvan. U bent verplicht aangesloten bij 1 van de sectoren. Bij welke sector dat is, hangt af van uw werkzaamheden.

U moet weten bij welke sector u bent aangesloten, omdat de sectoraansluiting van invloed kan zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk die u moet betalen.

 Als u zich aanmeldt als startende werkgever, geeft u aan welke werkzaamheden u uitvoert. Op basis daarvan beoordeelt de Belastingdienst onder welke sector u valt. Binnen 8 weken na aanmelding krijgt u een beschikking met de code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten.

Meer informatie

Paragraaf 7.1.1 Handboek Loonheffingen 2023

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen 2023

Formulier

Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen

Gerelateerd bericht

Verschil nulaangifte en nihilaangifte

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,