Aangifte loonheffingen advies

Aangifte loonheffingen advies

3 maart 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Vragen en antwoorden aangifte loonheffingen deel 2

Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst heeft op hun blog Forum Salaris vragen en antwoorden gegeven, die voor u interessant kunnen zijn.

 

personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,

Hieronder vindt u 5 vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen:

1.       Verwerking uitkering Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG-uitkering)

2.       Verzekeringsindicatie WW

3.       Adres werknemer met vluchtelingenstatus

4.       ZW-uitkering en werknemersverzekeringen

5.       Tabel voor gemoedsbezwaarde werknemer

1. Een werknemer heeft normaal 100 verloonde uren per aangiftetijdvak op basis van zijn contract. Hij gaat volledig met aanvullend geboorteverlof  en ontvangt een WIEG-uitkering via de werkgever (werkgeversbetaling). De werkgever betaalt geen aanvulling. Hoe verwerk ik dit in de aangifte loonheffingen? 

 

Antwoord

U mag de WIEG-uitkering in een aparte inkomstenverhouding (IKV) aangeven of in de IKV die u gebruikt voor het reguliere loon.

 

Hieronder vindt u de uitwerking van de 2 mogelijke situaties.

Aparte IKV voor de uitkering

De reguliere IKV blijft doorlopen, ook als het loon € 0 is. Deze blijft doorlopen omdat de dienstbetrekking blijft bestaan.

Reguliere IKV

Code soort inkomstenverhouding = 15 Code incidentele inkomstenvermindering = K Verloonde uren = 0 Loon = € 0 IKV voor de uitkering

Code soort inkomstenverhouding = 31 Code incidentele inkomstenvermindering = niet van toepassing Verloonde uren = 100 Loon = de doorbetaalde uitkering

Uitkering en loon in dezelfde IKV

Code soort inkomstenverhouding = 15 (de code van het reguliere loon) Code incidentele inkomstenvermindering = K Verloonde uren = 100 Loon = de doorbetaalde uitkering

2. Moet de verzekeringsindicatie WW op ‘Ja’ of ‘Nee’ staan in de volgende situaties:

  • De werkgever is eigenrisicodrager voor de WW.
  • De werkgever draagt Ufo-premie af.

Antwoord

  • Of een werkgever eigenrisicodrager is, heeft geen invloed op de verzekeringsindicaties voor de werknemer. Als de werknemer is verzekerd voor de WW, zet u de Indicatie verzekerd WW op ‘J’.
  • Voor werknemers waarvoor de Ufo-premie geldt, vult u de rubriek voor de verzekeringsindicatie voor de WW met ‘J’.

3. Een bedrijf heeft werknemers in dienst met een vluchtelingenstatus. Van een aantal is het oorsprongsland onbekend en voor een aantal is dit Eritrea. Door de oorlogssituatie is de kans op uitzetting vrijwel nihil. Het is de intentie van de werknemers om in Nederland te blijven. Wat moet ik als verblijfsadres/woonadres in de aangifte LH opgeven? Deze vraag is van belang voor toepassing van het anoniementarief.

Antwoord

U mag alleen het woonadres opgeven in de aangifte loonheffingen. Is het woonadres in Eritrea? Dan moet u dát adres invullen en de loonbelastingtabel voor derde landen gebruiken. Een verblijfsadres mag u niet invullen. In dat geval moet u het adresveld leeg laten.

Heeft een werknemer geen woonadres? Dan gebruikt u het anoniementarief. Dit leest u in artikel 26b Wet loonbelasting.  

Meer informatie over het vaststellen van het woonadres vindt u in paragraaf 29.1 Handboek Loonheffingen.

4. Vanaf 2020 is een ZW-uitkering die na einde dienstbetrekking wordt betaald, loon uit vroegere dienstbetrekking. Hiervoor geldt de groene tabel. Loon uit vroegere dienstbetrekking is geen loon voor de werknemersverzekeringen. Geldt dat ook voor de ZW-uitkering?

Antwoord

Uitkeringen van UWV (zoals WIA, WW, ZW) zijn aangewezen als SV-loon. Dit leest u in artikel 16 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Ook als u de groene tabel toepast, moet u hierover premies werknemersverzekeringen betalen. Voor deze uitkeringen geldt de lage AWf-premie.

5. Een werknemer heeft voor alle verzekeringen een ontheffing wegens gemoedsbezwaardheid. De werkgever betaalt voor deze werknemer geen premies voor de volks- en werknemersverzekeringen. Ook betaalt hij geen bijdrage Zvw. Welke loonbelastingtabel moet ik gebruiken voor de inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen? 

Antwoord

U gebruikt de loonbelastingtabel die van toepassing is voor de werknemer die niet gemoedsbezwaard is. Het deel dat premie volksverzekeringen zou zijn, is dan premievervangende belasting. De premievervangende belasting verwerkt u op dezelfde manier als voor een werknemer die niet gemoedsbezwaard is.  

In plaats van premies werknemersverzekeringen betaalt u hetzelfde bedrag aan premievervangende belasting. U geeft dit in de aangifte loonheffingen ook op in dezelfde rubrieken als waar u de premies voor andere werknemers in vermeldt.  

Hetzelfde geldt voor de in te houden bijdrage Zvw. In plaats daarvan draagt u een bijdragevervangende belasting af.  Als u een werkgeversheffing betaalt is geen sprake van een bijdragevervangende loonbelasting.  

 

In de aangifte loonheffingen vindt u geen specifieke rubrieken voor gemoedsbezwaarden. In de systemen van de Belastingdienst en UWV staat dat de werknemer gemoedsbezwaard is. Voor deze werknemer worden geen premies of bijdrages geregistreerd, maar premie- of bijdragevervangende belasting.

 

Het bedrag aan te betalen loonheffingen wijzigt niet doordat een werknemer gemoedsbezwaard is.  

 

Meer informatie leest u in hoofdstuk 28 Handboek Loonheffingen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,