Uitspraak RVU-heffing rechtbank

Uitspraak RVU-heffing rechtbank

17 december 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Van een RVU is sprake bij een regeling of gedeelte van een regeling, die (nagenoeg) uitsluitend ten doel heeft een financiële overbrugging te geven voor de periode van ontslag tot aan de ingangsdatum van het pensioen of AOW.
Op grond van het zogenaamde kwalitatieve besluit is in ieder geval geen sprake van een RVU, als de werkgever voor het ontslag een objectief criterium hanteert en het ontslag niet leeftijdsgerelateerd is. Afspiegelen en lifo (last in, first out) zijn voorbeelden van een objectief criterium bij collectief ontslag die in het besluit worden genoemd. Daarnaast noemt het besluit een aantal voorbeelden van niet-leeftijdgerelateerd ontslag in individuele situaties, zoals aantoonbaar disfunctioneren of onverenigbaarheid van karakters. ln die gevallen is geen sprake van een leeftijdsgerelateerd ontslag. Als er sprake is van een RVU, wordt bij de werkgever een pseudo-eindheffing van 52% geheven, naast de belasting die de werknemer verschuldigd is over de ontvangen ontslaguitkering.
Dat het onderscheid tussen een RVU en een voor alle werknemers toegankelijke ontslagregeling niet altijd helder is, blijkt uit de vele zaken die er lopen bij verscheidene rechtbanken.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Uitspraak Hoge Raad bepalend bij RVU-heffing

Werkgevers, die naar aanleiding van een reorganisatie onvrijwillig tegen een RVU-boete opliepen, kunnen alsnog een beroep doen op de uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2018 als ten tijde van het arrest een opgelegde RVU-heffing niet al onherroepelijk vaststond.

Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën in antwoord op vragen over het bericht dat de belastinginspecteur besloten heeft om de RVU-boete voor de gouden handdrukken van bijna 200 miljoen euro aan de Belastingdienst kwijt te schelden.

Het ministerie van Financiën heeft over de uitkeringen ingevolge de vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst RVU-eindheffing afgedragen en heeft tegen deze eigen afdrachten die vanaf eind 2016 zijn gedaan, formeel bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn, in afwachting van de afronding van een lopende procedure in een andere zaak met een vrijwillige vertrekregeling, aangehouden.

 

Vertrekregeling = geen RVU

Na het arrest van 22 juni 2018 over die andere zaak is de inspecteur overgegaan tot het beoordelen van de vertrekregeling van de Belastingdienst op basis van de door de Hoge Raad in dat arrest geformuleerde criteria. Die beoordeling heeft uiteindelijk geleid tot zijn conclusie dat ook deze vertrekregeling geen RVU is en dat er geen heffing is verschuldigd. Op 10 oktober 2018 heeft de inspecteur in die zin uitspraak op bezwaar gedaan.

De inspecteur heeft bij de behandeling van het bezwaar de bedoeling van de vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst beoordeeld op haar objectieve kenmerken en voorwaarden. De feitelijke uitstroom en de hoogte van de feitelijk overeengekomen vertrekvergoedingen zijn daarbij, aldus het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2018, niet relevant.

Ook andere werkgevers, net zoals de werkgever Belastingdienst, waren in de gelegenheid tegen de eigen afdracht van een RVU-heffing in bezwaar komen en vervolgens de inspecteur verzoeken de uitspraak van de Hoge Raad in de toentertijd lopende procedure af te wachten voor de beoordeling van het bezwaar.

 

Arrest Hoge Raad leidend

Vanaf de datum van het arrest, 22 juni 2018, is de rechtsopvatting van de Hoge Raad over hoe vertrekregelingen op de aanwezigheid van een RVU-karakter beoordeeld moeten worden geldend recht en voor de inspecteur de rechtsregel. Eerder uitgebrachte beleidsbesluiten die daarmee niet overeenkomen zijn in zoverre per direct achterhaald en bevatten niet langer de toe te passen rechtsregel(s).

Bent u ervan op de hoogte dat volgens de nog geldende beleidsbesluiten (zoals BLKB2013/2200M) de Belastingdienst gewoon RVU verschuldigd is?

De besluiten bevatten volgens de staatssecretaris geen geldend recht meer voor zover zij strenger – in het nadeel van de belastingplichtige – zijn. De besluiten zullen binnenkort bij een actualisering van het verzamelbesluit over pensioenen worden ingetrokken.

 

Nieuw beleid

Wat houdt het nieuwe beleid voor de RVU-heffing precies in, zodat werkgevers er rechtszekerheid aan kunnen ontlenen?

De inspecteur past het recht toe zoals de Hoge Raad dat heeft aangegeven in zijn arrest. De in het loonbelastingmaterieel opgenomen passages over de RVU-heffing, zoals onder meer in het Handboek Loonheffingen, worden daarmee in overeenstemming gebracht.

Ook zal de Belastingdienst gelijktijdig met het uitbrengen van het verzamelbesluit over pensioenen een Handreiking RVU op belastingdienstpensioensite.nl plaatsen.

 

Commentaar 

De belastinginspecteur komt volkomen onafhankelijk tot zijn oordeel. Ook ten opzichte van de eigen dienst, zo benadrukte de woordvoerder van de staatssecretaris van Financiën. Ook volgt de belastingdienst doorgaans de oordelen van de Hoge Raad. Uitspraken van de Hoge Raad waar het ministerie van Financiën niet mee kan leven, worden via reparatiewetgeving gerepareerd. Daarvan is hier overigens geen sprake. Voor zover wij weten, zijn er geen plannen om artikel 32ba Wet LB 1964 naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad te wijzigen. Een voordeeltje dus voor de Belastingdienst, maar een even groot nadeel voor de schatkist. Per saldo lood om oud ijzer dus. Structureel schat het ministerie van Financiën het verlies aan inkomsten op basis van de Hoge Raad uitspraak op € 115 miljoen per jaar. 

Bron: Financieel Dagblad

salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon, payroll, payrolling, salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,