Loonstrook

Loonstrook

3 januari 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De loonstrookjes laten in 2018 voor de meeste mensen een plus zien. Het overgrote deel van de werknemers ziet in 2018 een hoger nettoloon op het loonstrookje.      

Het loonstrookje van de pensioenfondsen is negatief door een hogere inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet. De AOW, die iedere gepensioneerde ontvangt, stijgt mee met de lonen en is daardoor wel positief.

2018 loon/salaris, Loonstrook effecten, voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden,

Minister Koolmees van Sociale Zaken geeft een overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2018.

 

Loonstrookjeseffecten

 

In tabel 1 worden de loonstrookjeseffecten (de verandering in het netto maandloon van december 2017 op januari 2018) voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden getoond. Hierin is nog geen loonstijging meegenomen. Werknemers die wel een loonstijging tegemoet zullen zien in januari hebben een positiever loonstrookje dan in tabel 1. De wettelijke verhoging van de uitkeringen en de AOW zit wel in de berekeningen.

 

Werkenden

 

Werkenden zien een hoger nettoloon vanaf januari. Dit komt voornamelijk door de geïndexeerde heffingskortingen. Hierdoor hoeft minder belasting betaald te worden. Ook de lagere pensioenpremie draagt bij aan een hoger nettoloon.

Op het maandelijkse loonstrookje is het vakantiegeld niet meegenomen. Hierdoor verzilveren werkenden op € 20.600 (circa WML) niet de volledige arbeidskorting waar ze recht op hebben en zien zij een negatief effect op het loonstrookje van januari. Dit wordt bij de belastingaangifte hersteld, waardoor ook zij er uiteindelijk op vooruit gaan in 2017.

 

Gepensioneerden

 

AOW’ers zien in januari een vooruitgang op hun loonstrookje van de SVB door de halfjaarlijkse verhoging van de AOW.

Op het loonstrookje van de pensioenfondsen is het nettoloon in veel gevallen lager in januari omdat de pensioenfondsen niet indexeren terwijl de premie van de zorgverzekeringswet voor iedereen stijgt. Werknemers betalen dit uit hun loonruimte, maar zelfstandigen en gepensioneerden betalen de premie uit hun bruto-inkomen.

Een aantal veranderingen voor gepensioneerden wordt niet direct zichtbaar op het loonstrookje, maar is wel relevant voor hun inkomen in 2018. Zo gaat de ouderenkorting voor ouderen met een individueel inkomen tot € 36.351 omhoog met € 124. De alleenstaande ouderenkorting daalt met € 15. Deze maatregelen hebben per saldo een positief effect op het inkomen van gepensioneerden.

Midden- en hoge inkomens

 

Verder zijn er voor midden- en hoge inkomens effecten op het netto-inkomen door een aantal wijzigingen in de belastingen die compenseren voor de afbouw van de hypotheekrenteaftrek (voortkomend uit de Wet woningmarkt 2014).

Binnen de belastingschijven valt het inkomen pas later in het toptarief (de derde schijf wordt verlengd met € 995). Het tarief van de tweede en derde schijf is omhoog gegaan met 0,05%-punt naar 40,85%. Het tarief van de vierde schijf is verlaagd met 0,05%-punt naar 51,95%.

Afwikkeling werkkostenregeling 2017

Uit uw administratie moet blijken welke vergoedingen en verstrekkingen u ten laste van de vrije ruimte heeft gebracht in 2017. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom in 2017. Bij overschrijding betaalt u 80% eindheffing over de overschrijding in 2017 en dit bedrag geeft u uiterlijk aan bij de loonaangifte van januari 2018. Deze aangifte dient uiterlijk op 28 februari 2018 ingediend en betaald te zijn. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 februari 2018, het bedrag van de eventuele overschrijding van de vrije ruimte door te geven.

Bedragen 2018

Ook in 2018 zijn een aantal fiscale (norm) bedragen weer aangepast. Een overzicht van de belangrijkste bedragen:

Normbedragen 2018,fiscale (norm)overzicht 2018

salarisverwerking,loonadministratie,uitbesteden loonadministratie,salarisverwerkers,loonverwerking uitbesteden,cloud loon,salaris in de cloud,verwerking personeel,personeel premies,goedkoop hrm management, ess,verzuimregistratie,pensioenen,urenlijsten,personeelsbestanden,