Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 juli 2024

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 juli 2024

7 juni 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Rekenregels 1 juli 2024 beschikbaar

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels gepubliceerd die gelden vanaf 1 juli 2024.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

wml 2024, uurloon minimaal, minimumuurloon 2024, minimumloon 2024, minimumjeugdloon 2024, wettelijk minimumuurloon 2024, Invoering wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024,

Aanpassing daglonen per 1 juli 2024

Met de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 april 2024, nr. 2024-0000032606, tot indexatie van het wettelijk minimumloon en bekendmaking van het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024, is het bruto-referentieminimummaandloon per 1 juli 2024 vastgesteld op € 2.133,60 per maand en het wettelijk minimumuurloon op € 13,68 per uur.

Ten opzichte van januari 2024 stijgt het brutominimumloon per maand met 3,10%. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en zullen dus per 1 juli aanstaande eveneens met 3,10% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2024 vastgesteld op € 282,95. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2024 vast op € 71.628 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2024 (bruto per uur, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

Vanaf 21 jaar 100,0% € 13,68
20 jaar 80,0% € 10,94
19 jaar 60,0% € 8,21
18 jaar 50,0% € 6,84
17 jaar 39,5% € 5,40
16 jaar 34,5% € 4,72
15 jaar 30,0% € 4,10
     

LIV en jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. De uurloongrenzen voor het LIV worden elk jaar per 1 januari vastgesteld op basis van het minimumloon van januari. Het LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2025. De tegemoetkoming LIV voor 2024 is als volgt (onveranderd t.o.v. januari 2024):

Tegemoetkoming LIV € 14,33 t/m € 14,91 Gemiddeld bruto per uur
         

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Het jeugd-LIV is afgeschaft per 1 januari 2024. In 2024 vindt nog wel de betaling plaats van het jeugd-LIV over 2023.

U vindt de rekenregels en bijlagen geheel op de internetsite van de Rijksoverheid.

    1. Uitkeringen op minimumniveau
    2. Toeslagenwet
    3. Premies en premiegrenzen
    4. Mutaties premies 2024 ten opzichte van 2023 (in procenten)
  1.  
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL