Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd

Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd

18 maart 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het ‘Handboek Loonheffingen 2021 ‘ Uitgave maart 2021 is beschikbaar.

In het handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 2021.

 

U kunt het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ downloaden. Het handboek is alleen als pdf beschikbaar.

PDF download
Handboek Loonheffingen 2021 maart

INHOUD

Stappenplan

Nagaan of er een dienstbetrekking is
Wat is een dienstbetrekking?
Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde

Stap 2 Gegevens werknemer administreren
Aanmelden als werkgever
Identiteit van uw werknemer vaststellen
Gegevens voor de loonheffingen krijgen
Eerstedagsmelding doen
Fusie of overname en dergelijke
Anoniementarief

Stap 3 Loonadministratie aanleggen
Informatie die u nodig hebt voor de loonadministratie
Algemene administratieve verplichtingen
Bijzondere administratieve verplichtingen
Inkomstenverhouding
Bewaarplaats, bewaartermijn en controle
Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort
Uniform loonbegrip voor de loonheffingen
Loon
Loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking
Loon in geld
Loon in natura
Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking stellingen
Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen
Aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken
Negatief loon
Verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen
Aandelenopties
Geen loon of geen belast loon
Schema loon
Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon)
Cafetariaregeling
Vergoeden studiekosten kind van werknemer

Stap 5 Loontijdvakkensystematiek
Loontijdvakkensystematiek in de VCR-notitie 2020

Stap 6 Voortschrijdend cumulatief rekenen
De hoofdlijn van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Enkele uitgangspunten van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Beschrijving van voortschrijdend cumulatief rekenen in de VCR-notitie 2020

Stap 7 Premies werknemers verzekeringen berekenen
Werknemersverzekeringen en premies
Premie AWf
Ufo-premie
Basispremie Aof
Gedifferentieerde premie Whk
Premies werknemers verzekeringen berekenen
Eigenrisicodragerschap werknemers verzekeringen

Stap 8 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
Nominale premie Zvw
Werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw

Stap 9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
Grondslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen bepalen
Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden
Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen: rekenvoorschriften en tabellen
Van nettoloon naar brutoloon: bruteren
Eindheffing
Regels voor het bij elkaar optellen van lonen

Stap 10 Eindheffing werkkostenregeling berekenen
Hoe werkt de werkkostenregeling?
Hoe werkt de vrije ruimte?

Stap 11 Bedragen in de loonstaat boeken
Rubrieken loonstaat
Kolommen loonstaat

Stap 12 Loonstrook aan werknemers geven

Stap 13 Loonheffingen aangeven en betalen
Aangiftetijdvak
Aangifte doen
Controle van de aangifte na verzenden
Betalen
Boetes
Aansprakelijkheid
Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen

Stap 14 Aangiften corrigeren
Welke gegevens moet u corrigeren en wanneer?
Manieren van corrigeren
Correcties over 2021
Correcties over 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020
Belastingrente en boetes bij corrigeren
Schema correcties over 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016

Stap 15 Jaaropgaaf aan werknemers geven
Aantal jaaropgaven
Jaaropgaaf vormvrij
Verplichte gegevens op de jaaropgaaf 2021

Stap 16 Informatieplicht
Boekenonderzoek
Bedrijfsbezoek
Waarneming ter plaats
Meewerken aan controle
Informatieverzoeken

Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking
U bent niet meer inhoudingsplichtig
Dienstbetrekking van een werknemer eindigt

Deel 2 Thema’s

Bijzondere arbeidsrelaties
Aandeelhouders (en eventuele partners) met een aanmerkelijk belang
Aannemers van werk en hun hulpen
Agenten en subagenten
Artiesten
Au pairs
Beroepssporters
Bestuurders
Commissarissen
Gelijkgestelden
Leerlingen en stagiairs
Meewerkende kinderen
Oproepkrachten
Personeel of dienstverlening aan huis
Pseudowerknemers (opting-in)
Sekswerkers die werken voor een exploitant
Studenten en scholieren
Thuiswerkers en hun hulpen
Topsporters met een A-status
Uitzendkrachten en payrollmedewerkers
Vrijwilligers
Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt

Werken over de grens: loonbelasting
Algemene uitleg over belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid
Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid
Bijzondere situaties
Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
Werkkostenregeling in buitenlandsituaties
Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers

Werken over de grens: sociale zekerheid
Algemene uitleg over sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid
Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid
Bijzondere situaties

Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslag uitkeringen en pensioenen
Aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken
Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
Ontslaguitkeringen
Pensioen, prepensioen en vroegpensioen

Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen
Gerichte vrijstellingen
Nihilwaarderingen
Normbedragen

Vervoer en reiskosten
Reizen met een eigen auto, motor, (brom)fiets enzovoort
Reizen met openbaar vervoer
Reizen met een personenauto van de zaak
Reizen met een bestelauto van de zaak
Reizen met een ander vervoermiddel van de zaak
Reizen met een taxi, boot of vliegtuig
Fietsen
Carpoolregeling
Vervoer vanwege de werkgever
Parkeergelegenheid
Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek
Tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden

Levensloopregeling
Sparen in de levensloopregeling
Bijdrage werkgever
Schriftelijk vastleggen
Opnemen uit levenslooptegoed
Overlijden van de werknemer
Levensloopverlofkorting
Levensloopregeling en pensioen
Deelname directeur-grootaandeelhouder aan levensloopregeling
Nog niet opgenomen levenslooptegoeden per 1 november 2021

Heffingskortingen
Loonheffingskorting

Eindheffingen
Eindheffing naheffingsaanslagen
Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen
Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard
Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers
Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers
Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s
Pseudo-eindheffing RVU-regeling
Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen
Eindheffing berekenen

Afdrachtverminderingen
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Afdrachtvermindering zeevaart
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Loonkostenvoordelen, lage‑inkomensvoordeel (LIV) en jeugd‑LIV
Loonkostenvoordelen
Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Jeugd-LIV
Verloonde uren

Gemoedsbezwaarden
Werknemer heeft een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen
U hebt een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen
Loonkostenvoordelen
Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021
Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen
Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd
Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 2c Afbouw van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 2d Afbouw van de arbeidskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 2e Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 2f Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters
Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 6a Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Tabel 6b Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Tabel 6c Eindheffing tabeltarief inhouding bijdrage Zvw
Tabel 7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Tabel 8 Minimumloon per 1 januari 2021
Tabel 9 Premies werknemers verzekeringen
Tabel 10 Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2021
Tabel 11 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon
Tabel 12 Overige bedragen voor 2021
Tabel 13 Normbedragen

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,