Compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemer

Compensatie transitievergoeding bij ontslag arbeidsongeschikte werknemer

19 september 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach
Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer beëindigt en het dienstverband minimaal twee jaar heeft geduurd, kan hij een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn. Onlangs heeft de Eerste Kamer een nieuwe wet aangenomen. Op basis van deze wet zullen werkgevers een compensatie ontvangen voor de vergoeding die zij moeten betalen bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst van een (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer.

2020 van kracht

De wet gaat naar verwachting in op 1 april 2020. Werkgevers zullen echter ook worden gecompenseerd voor de vergoedingen die zij aan arbeidsongeschikte werknemers hebben betaald bij het eindigen van arbeidsovereenkomsten tussen 30 juni 2015 en 1 april 2020.

Wijze van beëindigen arbeidsovereenkomst

De wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet van belang voor het recht op de compensatie. Het is dus niet relevant of de arbeidsovereenkomst met toestemming van UWV door de werkgever wordt opgezegd, de werkgever een contract voor bepaalde tijd niet verlengt, of de arbeidsovereenkomst eindigt door een ontbinding of een beëindigingsregeling.

Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie zal in principe gelijk zijn aan de (transitie)vergoeding die de werkgever aan de werknemer heeft betaald, te vermeerderen met eventuele transitiekosten die op de vergoeding in mindering zijn gebracht. De compensatie zal echter niet hoger zijn dan de hoogte van de transitievergoeding, berekend na twee jaar ziekte en zonder aftrek van transitiekosten, of – als dat bedrag lager is – het loon dat de werknemer heeft ontvangen gedurende de ziekteperiode van twee jaar. De transitievergoeding kan oplopen als het dienstverband na de ziekteperiode van twee jaar voortduurt. Dit is bijvoorbeeld het geval als het dienstverband slapend wordt gehouden of als UWV een loonsanctie heeft opgelegd wegens onvoldoende naleving van re-integratieverplichtingen. Als de betaalde (transitie)vergoeding om die reden hoger is, wordt de werkgever niet gecompenseerd voor deze verhoging.

Aanvraag en termijnen

De compensatie zal vanaf 1 april 2020 middels een (elektronisch) formulier bij UWV kunnen worden aangevraagd. Aanvragen kunnen pas worden gedaan als de volledige vergoeding is betaald. De aanvragen dienen vóór 1 oktober 2020 te worden ingediend als het (transitie)vergoedingen betreffen die vóór 1 april 2020 zijn betaald. UWV zal vervolgens in principe binnen zes maanden op deze aanvragen beslissen. Een compensatie voor een na 1 april 2020 betaalde (transitie)vergoeding dient binnen zes maanden na betaling van de volledige vergoeding te worden aangevraagd. UWV zal op deze aanvragen in principe binnen acht weken beslissen.

Benodigde documenten bij aanvraag

Bij het indienen van de aanvraag dienen verschillende stukken te worden meegeleverd, waaronder:
  • de arbeidsovereenkomst;
  • als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege is geëindigd: stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierbij kan worden gedacht aan een beëindigingsovereenkomst of een ontslagvergunning van UWV;
  • als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV, dus bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege is geëindigd: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • loonstroken waaruit het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon blijkt;
  • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen; bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.
Daarnaast is het verstandig eventuele beslissingen van UWV over de toekenning van een WIA- of Ziektewetuitkering te bewaren. Hieruit kan namelijk ook worden afgeleid dat de werknemer (langdurig) ziek was tijdens de arbeidsovereenkomst.

Tips

  • verzamel en bewaar de hiervoor genoemde – en eventuele andere relevante – documenten; beëindig slapende dienstverbanden; hoe langer het dienstverband voortduurt, hoe hoger de transitievergoeding zal worden terwijl de compensatie niet mee zal verhogen;
  • let goed op dat in beëindigingsovereenkomsten met zieke werknemers wordt opgenomen dat de langdurige arbeidsongeschiktheid de aanleiding was voor de beëindiging;
  • zet 30 september 2020 in de agenda als deadline waarop de compensaties moeten zijn aangevraagd van vergoedingen die vóór 1 april 2020 zijn betaald.
Bron: UWV UWV om compensatie, UWV krijgt veel vragen over compensatie,