Handreiking jeugd-LIV

Handreiking jeugd-LIV

3 juni 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Handreiking. Update 3 juni 2022

Het jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die jongeren in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. In deze handreiking vindt u meer informatie over het jeugd-LIV.

Het doel van het jeugd-LIV is werkgevers te compenseren voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Het jeugd-LIV is ingegaan op 1 januari 2018. Voor 2018 en 2019 geldt het jeugd-LIV voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Vanaf 2020 geldt het jeugd-LIV niet meer voor werknemers van 21 jaar omdat zij recht hebben op het volledig wettelijk minimumloon.

Voorwaarden

De werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor een werknemer die voldoet aan 4 voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
  • Hij geniet loon uit tegenwoordige arbeid in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 3 tot en met 6 van de Ziektewet.
  • Hij is op 31 december van het voorgaande kalenderjaar: 18, 19 of 20 jaar.
  • Hij heeft een gemiddeld uurloon dat binnen de volgende uurloongrenzen valt:
Uurloongrenzen 2022

Uurloongrenzen 2021

Uurloongrenzen 2020

Uurloongrenzen 2019

Uurloongrenzen 2018

Gemiddeld uurloon

Het gemiddeld uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

Let op!

  • De eis van minimaal 1248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV.
  • Werknemers vanaf 21 jaar hebben vanaf 1 juli 2019 recht op het volledige minimumloon. Zij vallen vanaf 2020 onder het gewone LIV als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hoogte Jeugd-LIV

Jeugd-LIV 2022
Jeugd-LIV 2021

Jeugd-LIV 2020

Jeugd-LIV 2019

Jeugd-LIV 2018

Wat moet de werkgever doen?

Een werkgever hoeft geen aanvraag in te dienen en geen vinkje te zetten in de loonaangifte. UWV gebruikt de rubriek ‘Verloonde Uren’ in de loonaangifte om het recht op het jeugd-LIV en de hoogte van het jeugd-LIV vast te stellen. U moet er daarom op letten dat u deze rubriek correct invult.

Wanneer ontvangt de werkgever de tegemoetkoming?

De Belastingdienst betaalt het jeugd-LIV over 2020 in 2021 uit.

Hoe ziet de werkwijze eruit?

  1. Een werkgever ontvangt vóór 15 maart 2022 een voorlopige berekening van het jeugd-LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2021 die tot en met 31 januari 2022 zijn ingediend.
  2. Als de werkgever denkt dat deze voorlopige berekening niet juist is, dan kan hij tot en met 1 mei 2022 correctieberichten indienen. 1 mei 2022 is de peildatum voor de definitieve vaststelling van het LIV. Correcties die een werkgever ná 1 mei indient, hebben geen gevolgen voor het jeugd-LIV. Deze correcties hebben wel gevolgen voor de polisadministratie en de inhouding en afdracht van de loonheffingen.
  3. UWV stelt vast of een werkgever recht heeft op het jeugd-LIV en berekent de hoogte hiervan. De Belastingdienst krijgt deze informatie van UWV en maakt hiervan een beschikking op. Deze beschikking wordt vóór 1 augustus 2022 naar de werkgever gestuurd.
  4. De Belastingdienst betaalt uiterlijk op 12 september 2022 het jeugd-LIV uit.
Voor het jeugd-LIV dat ziet op een ander jaar geldt dezelfde werkwijze.

Jeugd-LIV voor BBL-leerlingen

Betaalt een werkgever een bbl-leerling volgens het wettelijk minimumjeugdloon dat hoort bij zijn leeftijd? Dan heeft de werkgever recht op het jeugd-LIV. De werkgever mag de bbl-leerling ook minder betalen dan het wettelijk minimumjeugdloon. Doet hij dat, dan is er geen recht op het jeugd-LIV.

Wetsartikelen

Artikel 3.3 en 3.4 Wet tegemoetkomingen loondomein

Meer informatie

Informatie over verloonde uren:

Gerelateerde handreiking

Nabetalingen in de aangifte loonheffingen Verloonde uren hoe zit dat?
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL