Tag: werkgeverschap

6 beginselen van goed werkgeverschap

Met de beginselen van goed werkgeverschap is in de rechtspraak een poging gedaan om het vage begrip ‘goed werkgeverschap’ iets concreter te maken. Omdat dit slechts beginselen zijn, kijkt de rechter steeds naar de omstandigheden van ieder specifiek geval. Toch is het goed om ervan op de hoogte te zijn.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap:

1. Wees zorgvuldig

Je moet je als werkgever zorgvuldig gedragen tegenover werknemers. Daarom wordt ook wel gesproken van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Dit beginsel kun je opsplitsen in de volgende onderdelen:

  • Onderzoeksplicht:
    Bij ingrijpende beslissingen moet je onderzoeken welke relevante feiten en belangen een rol spelen.
  • Hoorplicht:
    Deze verplichting houdt in dat je met een werknemer moet overleggen over ingrijpende beslissingen en moet ingaan op eventuele bezwaren.
  • Evenredigheid:
    Bij ingrijpende beslissingen moet je niet alleen uitgaan van je eigen belangen als werkgever, maar ook die van de werknemer meewegen.

2. Maak geen misbruik van je positie

De sterkere positie die je als werkgever hebt, mag je niet misbruiken. Dat betekent dat je werknemers niet het gevoel mogen krijgen dat ze helemaal zijn overgeleverd aan jouw willekeur.

3. Motiveer ingrijpende beslissingen

Een ingrijpende beslissing moet je duidelijk motiveren. Hierdoor geef je werknemers de mogelijkheid om verweer te bieden. Als je een werknemer op non-actief stelt of overplaatst naar een andere afdeling, moet je dat bijvoorbeeld goed onderbouwen.

4. Maak verwachtingen waar

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van een werkgever. Als werkgever moet je rekening houden met deze verwachtingen en je werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Dit heet daarom ook wel het vertrouwensbeginsel.

5. Behandel werknemers gelijk

Dit beginsel gaat ervan uit dat je werknemers gelijk moet behandelen. Daarom spreken we ook wel van het gelijkheidsbeginsel. Op basis hiervan mag je (zonder gegronde reden) bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Ook wel inclusief werkgeverschap genoemd.

6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren blijkt dat je als goed werkgever ook moet zorgen voor een goede ongevallenverzekering die schade van werknemers vergoedt na een ongeval. Daarbij gaat het om een verzekering voor ongevalschade die in verband staat met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit.