loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel

loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel

17 januari 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

hrm kennisbank, hrm ondersteuning, hrm uitbesteden,

Loonkostenvoordelen & LIV

Vanaf 1 januari 2018 is de systematiek van premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Net als premiekortingen, maken LKV het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het verschil met premiekortingen is dat de Belastingdienst bij LKV achteraf een tegemoetkoming uitbetaald op basis van het aantal verloonde uren in een jaar, in plaats van dat u de premiekorting zelf per aangiftetijdvak met de verschuldigde premies moet verrekenen. Er zijn vier soorten loonkostenvoordelen:

 • Het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor een werknemer van 56 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie in dienst komt. Het loonkostenvoordeel oudere werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.
 • Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer voor een werknemer die in de kalendermaand voor hij in dienst kwam recht had op een WIA uitkering of een werknemer is die minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.
 • Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden voor een werknemer die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV is opgenomen en werknemers met een scholingsbelemmering. Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar.
 • Het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer voor een werknemer met een WIA uitkering die zijn werk volledig of deels hervat. Het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.

De werkgever heeft recht op LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Voor het loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer geldt maximaal 1 jaar recht op LKV en uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Aanvragen loonkostenvoordelen

Om een loonkostenvoordeel aan te vragen dient u in de aangifte loonheffingen in het betreffende tijdvak de indicatie voor het betreffende loonkostenvoordeel op ‘ja’ te zetten. U moet dan wel een doelgroepverklaring hebben. De werknemer moet zo’n doelgroepverklaring zelf aanvragen bij zijn uitkeringsinstantie (UWV of gemeente).

Uitbetaling loonkostenvoordelen

Het loonkostenvoordeel wordt medio september in het volgende kalenderjaar door de Belastingdienst uitbetaald. Het loonkostenvoordeel over 2018 wordt dus in 2019 door de Belastingdienst uitbetaald.

Samenloop loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel

LKV en het lage-inkomensvoordeel (LIV) kunt u niet combineren. Heeft u recht op zowel LKV als het LIV, dan geldt het financieel meest gunstige instrument.

Meer informatie over loonkostenvoordelen vindt u in Kennisdocument WTL.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Een laag loon is in 2018 een gemiddeld uurloon van minimaal € 9,82 en maximaal € 12,29. De hoogte van het LIV wordt bepaald door het aantal verloonde uren dat in de loonaangifte wordt opgenomen en het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Aantal verloonde uren:

Om in aanmerking te komen voor het LIV moeten er voor de werknemer op jaarbasis tenminste 1248 verloonde uren in de loonaangifte worden opgenomen. Dit komt overeen met een werknemer die gedurende een volledig jaar 24 uur per week werkt.

Gemiddelde uurloon:

Het LIV wordt berekend op basis van het gemiddeld uurloon van de werknemer. Voor de berekening van het gemiddeld uurloon gebruikt de werkgever het loon in kolom 8 van de loonstaat.

De hoogte van het LIV:

De hoogte van het LIV wordt bepaald door het aantal verloonde uren te vermenigvuldigen met de tegemoetkoming per verloond uur. De tegemoetkoming per verloond uur is onder te verdelen in twee groepen:

 • Voor werknemers die € 9,82 of meer, maar niet meer dan € 10,81 verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000.
 • Voor werknemers die meer dan € 10,81, maar niet meer dan € 12,29 verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000.

Aanvragen lage-inkomensvoordeel:

Als werkgever hoeft u geen actie te ondernemen om het LIV te ontvangen. UWV berekent de hoogte van het LIV op basis van de werknemersgegevens uit uw aangifte loonheffingen die in de polisadministratie zijn opgenomen en levert deze gegevens vervolgens aan de Belastingdienst. De Belastingdienst keert het LIV vervolgens medio september in het volgende kalenderjaar automatisch uit.

Meer informatie over het berekenen en toepassen van het lage-inkomensvoordeel vindt u in stap 5 van het handboek loonheffingen van de Belastingdienst en in het kennisdocument WTL.

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Regelhulp loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel

Heeft u recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze Regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast. Ook krijgt u informatie over de hoogte, duur en het toepassen van de loonkostenvoordelen of lage-inkomensvoordeel.

Wilt u vervolgens weten hoe hoog het loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel in uw situatie is, maak dan gebruik van de loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator in.

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel (LIV) voor welke werknemers?

U kunt de Regelhulp gebruiken voor o.a. de volgende werknemers:

 • Werknemers met een uurloon van minimaal € 9,82 en maximaal € 12,29.
 • Werknemers in het doelgroepregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie).
 • Werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW).
 • Werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering).

Welke gegevens heeft u nodig om de Regelhulp te gebruiken

Om de Regelhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Uit welke (uitkerings-)situatie komt de werknemer
 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer
 • De leeftijd van de werknemer

Zie  loonkostenvoordelen en het lage-inkomensvoordeel door op de tegemoetkomingen te klikken.

Overgangsrecht

Heeft u in 2017 premiekortingen toegepast in uw loonaangifte? Deze worden vanaf 2018 onder voorwaarden omgezet in een loonkostenvoordeel. In deze Regelhulp wordt hieraan geen aandacht besteed.

werkgeverscoach,hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,

Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator

Heeft u recht op loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie?

Met deze rekenhulp van de Rijksoverheid berekent u in maximaal negen stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren.

Weet u niet zeker of u recht heeft op een loonkostenvoordeel, het LIV of loonkostensubsidie maak dan gebruik van de Regelhulp loonkostenvoordelen en LIV.

Welke gegevens heeft u nodig om de calculator te gebruiken

Om de rekenhulp goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • in welke doelgroep valt de werknemer (dit stelt u eenvoudig vast met de Regelhulp loonkostenvoordelen en LIV);
 • het gemiddelde uurloon van de werknemer;
 • het aantal uur dat de werknemer per week werkt;
 • de datum dat de werknemer in dienst treedt;
 • de geboortedatum van de werknemer.

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie (LKS) compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon (WML). De werknemer ontvangt het reguliere WML of cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op. De LKS die de werkgever ontvangt is het verschil tussen het WML en de loonwaarde, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten (23,5%). De LKS is maximaal 70% van het WML. Meer informatie over loonkostensubsidie vindt u in het kennisdocument Participatiewet.

Aanvragen loonkostensubsidie:

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer woont.

 Hebt u een vraag? Bel ons op 079 – 33 15 444 voor een gratis adviesgesprek.