De Week van de RI&E

De Week van de RI&E

12 juni 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Minder verzuim met een actuele en volledige RI&E

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Maandag 11 juni 2018 start de Week van de RI&E. Het thema is voorkomen van verzuim. Daarbij speelt de RI&E een belangrijke rol. Wie de risico’s kent, kan gericht maatregelen nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Volgens de Arbowet moeten werkgevers beschikken over een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij meer dan de helft van de werkgevers is dat niet het geval, zo blijkt uit Arbobalans 2016; slechts 45% van de organisaties voldoet aan deze eis. Tijdens de Week van de RI&E die plaatsvindt van 11 juni tot en met 15 juni 2018 worden tal van activiteiten georganiseerd; van informatieve webinars tot de mogelijkheid om gratis de RI&E te laten bekijken. Werkgevers die nog geen RI&E hebben, doen er goed aan dit nu snel in orde te maken. Inspectie SZW legt namelijk direct een boete op als bij controle blijkt dat de RI&E ontbreekt.

Lager verzuimpercentage door aandacht arbo

Uit cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO en CBS blijkt dat in organisaties waar veel aandacht is voor gezond en veilig werken, minder ziekteverzuim is. Het grootste verschil is te zien in de bedrijfstak Opslag en vervoer. Het verzuimpercentage van werknemers die veel aandacht voor veilig en gezond werken ervaren is 3,4%. Bij werknemers die weinig aandacht voor arbozorg ervaren, is dat percentage bijna twee keer zo hoog, namelijk 6,1%.

 

Werknemers recht op inzage van de RI&E

Het realiseren van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden begint met het in kaart brengen van de risico’s die werknemers lopen bij hun werk in de RI&E. Alleen als de risico’s bekend zijn, kan de werkgever maatregelen nemen in het plan van aanpak om deze risico’s weg te nemen of te beperken. Werknemers hebben recht op inzage van de RI&E. Als het goed is zijn zij via de ondernemingsraad (OR) betrokken bij het opstellen ervan. De OR heeft instemmingsrecht op het vaststellen van de RI&E. Ook kan de raad toezicht houden op de voortgang van het uitvoeren van de risicobeperkende maatregelen.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,