Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

6 juli 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel hierover.

Het wetsvoorstel Maatregelen met betrekking tot transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

De geplande inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige ziekte is 1 april 2020, voor wat betreft de maatregelen inzake de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag is dat 1 januari 2020.

Ontslag zieke werknemers

Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt de vergoeding ook na een langdurige ziekteperiode. Werkgevers ervaren de optelsom van financiële verplichtingen als zwaar en onredelijk. Het kabinet wil deze scherpe rand van de transitievergoeding wegnemen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die de werkgever betaalt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een hogere uniforme Awf-premie tegenover. Volgens de memorie van toelichting gaat het om een verhoging van de Awf-premie in het jaar van inwerkingtreding met ongeveer 0,5%. Structureel stijgt de Awf-premie met circa 0,1%.

Bedrijfseconomisch ontslag

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Samenloop met Wab

Er is samenloop tussen dit wetsvoorstel en andere maatregelen uit het regeerakkoord, die zien op de aanpassing van de berekening en opbouw van de transitievergoeding, zoals transitievergoeding vanaf dag 1. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab), dat de minister in het najaar van 2018 naar de Tweede Kamer stuurt.

Ze ook:

Compensatie-transitievergoeding

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke

Compensatieregeling oudere werkzoekenden!

salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,